Bảo mật vân tay chưa chắc hay!

Bảo mật vân tay chưa chắc hay!
(PL)- Bảo mật bằng dấu vân tay được xem là giải pháp bảo mật hữu hiệu nhưng nếu không cẩn thận thì cũng có thể là mồi ngon cho hacker.