Bảo mật vân tay chưa chắc hay!

Bảo mật vân tay chưa chắc hay!
(PL)- Bảo mật bằng dấu vân tay được xem là giải pháp bảo mật hữu hiệu nhưng nếu không cẩn thận thì cũng có thể là mồi ngon cho hacker.
Xem thêm