Vỏ iPhone hình máy ảnh bắt mắt

Vỏ iPhone hình máy ảnh bắt mắt ảnh 1

Vỏ iPhone hình máy ảnh bắt mắt ảnh 2

Vỏ iPhone hình máy ảnh bắt mắt ảnh 3

Vỏ iPhone hình máy ảnh bắt mắt ảnh 4

Vỏ iPhone hình máy ảnh bắt mắt ảnh 5

Vỏ iPhone hình máy ảnh bắt mắt ảnh 6

Vỏ iPhone hình máy ảnh bắt mắt ảnh 7

Vỏ iPhone hình máy ảnh bắt mắt ảnh 8

Vỏ iPhone hình máy ảnh bắt mắt ảnh 9

Vỏ iPhone hình máy ảnh bắt mắt ảnh 10

Vỏ iPhone hình máy ảnh bắt mắt ảnh 11

Vỏ iPhone hình máy ảnh bắt mắt ảnh 12

Vỏ iPhone hình máy ảnh bắt mắt ảnh 13

Vỏ iPhone hình máy ảnh bắt mắt ảnh 14

Vỏ iPhone hình máy ảnh bắt mắt ảnh 15

Theo Du Lam (ICTnews /  Mashable)