Trò "treo status kiếm tiền" lan rộng trên Facebook