Tỉnh Tiền Giang và VNPT ký kết Hợp tác chiến lược

Theo đó, UBND tỉnh Tiền Giang và VNPT sẽ hợp tác chiến lược với nhau trong 4 lĩnh vực: Xây dựng hạ tầng VT-CNTT đáp ứng nhu cầu triển khai Chính quyền điện tử của tỉnh Tiền Giang; Ứng dụng CNTT để xây dựng Chính quyền điện tử của Tỉnh; Xây dựng giải pháp tổng thể an toàn thông tin, Chính quyền điện tử và đào tạo nguồn nhân lực VT-CNTT cho Tỉnh.

Cụ thể, để đáp ứng nhu cầu triển khai Chính quyền điện tử của tỉnh Tiền Giang, VNPT sẽ phối hợp, hỗ trợ Tỉnh đánh giá tổng thể hiện trạng, nhu cầu về hạ tầng mạng truyền số liệu, về lưu trữ dữ liệu để lập kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng VT-CNTT trên địa bàn. VNPT sẽ cung cấp các dịch vụ truyền dẫn, chứng thực chữ ký số, lưu trữ dữ liệu, các dịch vụ viễn thông khác phục vụ việc kết nối, điều hành và triển khai Chính quyền điện tử của Tỉnh trong phạm vi hạ tầng mạng viễn thông do VNPT cam kết hỗ trợ triển khai thực hiện.

VNPT cũng cam kết hỗ trợ tỉnh Tiền Giang  xây dựng đề án và cung cấp giải pháp tổng thể an toàn thông tin, chính quyền điện tử phù hợp với qui hoạch và định hướng của Tỉnh, bao gồm: Tư vấn hoàn thiện chính sách an toàn, an ninh thông tin; Kiện toàn qui trình quản lý, tổ chức phân loại thông tin và quản lý truy cập; Xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT, cung cấp giải pháp đảm bảo thực thi chính sách an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu thiết lập Chính quyền điện tử tỉnh Tiền Giang.

Tỉnh Tiền Giang cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để VNPT tiếp cận, nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu ứng dụng CNTT của các Sở, Ban, Ngành vào quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ hành chính công. Đồng thời, Tỉnh Tiền Giang cũng tạo điều kiện để VNPT triển khai đầu tư, chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ VT-CNTT, đào tạo nguồn nhân lực VT-CNTT chất lượng cao phục vụ các lĩnh vực KT-XH mà tỉnh Tiền Giang có nhu cầu.

Với sự hợp tác chiến lược về VT-CNTT này, Tỉnh Tiền Giang hướng tới mục tiêu quan trọng đã được đề ra là đưa hạ tầng mạng truyền dữ liệu của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn trở thành kênh truyền dẫn chính thống và duy nhất phục vụ xây dựng chính quyền điện tử hiện đại của Tỉnh.

Hồi tháng 12-2013 và mới đây, ngày 2-4, VNPT cũng đã ký kết Hợp tác chiến lược với UBND Tp Hải Phòng và UBND tỉnh Phú Yên.

TB

Đọc thêm