Thủ tướng Chính phủ quyết định thí điểm thành lập Chuỗi QTSC

Theo đó, chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) là tổ chức liên kết giữa Công viên phần mềm Quang Trung với các khu công nghệ thông tin tập trung, khu phần mềm, trung tâm công nghệ thông tin để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 

QTSC được thành lập với 2 thành viên ban đầu bao gồm: Công viên phần mềm Quang Trung và Khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ITP) liên kết với nhau nhằm kế thừa, tạo hạ tầng đồng bộ, thống nhất, nâng cao năng lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin.

Thủ tướng Chính phủ quyết định thí điểm thành lập Chuỗi QTSC ảnh 1

Ngân sách nhà nước (của Trung ương và địa phương) hỗ trợ đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các phân khu chức năng của thành viên Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung theo quy định của pháp luật.

QTSC cũng sẽ tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài ngước, hợp tác chia sẻ thương hiệu, kinh nghiệm quản lý, hỗ trợ đào tạo... và rất nhiều thứ khác.