Thiết bị không cần pin vẫn có thể nhắn tin

Đọc thêm