Bệnh binh mới không được công nhận là người có công

Bệnh binh mới không được công nhận là người có công

(PL)- Pháp lệnh ưu đãi người có công (sửa đổi) không xem xét thế hệ thứ ba bị ảnh hưởng chất độc hóa học thuộc đối tượng người có công. 
Đang hiển thị 2201645673509662010.