Bốn nhà bắt tay phát triển sản phẩm chủ lực TP.HCM

Bốn nhà bắt tay phát triển sản phẩm chủ lực TP.HCM

(PL)- TP.HCM xác định lấy doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới khoa học công nghệ.