Tiền của Facebook ‘đáng sợ’ ra sao?

Tiền của Facebook ‘đáng sợ’ ra sao?

(PL)- Đồng tiền libra của Facebook có khả năng làm mất chủ quyền tiền tệ của một số quốc gia.
Đang hiển thị 2201645673509662010.