Tổng Bí thư: Chống tham nhũng phải kiên trì

Tổng Bí thư: Chống tham nhũng phải kiên trì

(PL)- Luân chuyển cán bộ về địa phương phải ít nhất ba năm mới được đề bạt lên.
Đang hiển thị 2201645673509662010.