Việt Nam - Hoa Kỳ mở ra khuôn khổ hợp tác mới

Việt Nam - Hoa Kỳ mở ra khuôn khổ hợp tác mới

(PL)- Cách tiếp cận của Tổng Bí thư, của đoàn Việt Nam là không né tránh, làm cho người Mỹ tin rằng Việt Nam thực tâm, đáng tin cậy, qua đó thúc đẩy xây dựng niềm tin lẫn nhau.
Đang hiển thị 2201645673509662010.