Đà Nẵng không hợp thức hóa sai phạm cho Mường Thanh

(PL)- Địa phương gặp khó trong việc điều chỉnh thời hạn đất sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ từ lâu dài xuống còn 50 năm.