Phân loại 3 nhóm nhà không phép, sai phép

Phân loại 3 nhóm nhà không phép, sai phép

(PLO)- Các công trình xây dựng không phép, sai phép chỉ được nộp phạt để tồn tại khi đúng quy hoạch và đảm bảo các tiêu chí đề ra.

Tin vi phạm hành chính được mua đến 50 triệu đồng

Đây là một nội dung được quy định tại Thông tư 105/2014 của Bộ Tài chính. Theo đó, người bán tin vi phạm hành chính (VPHC) có thể được nhận tối đa 10% (nhưng không quá 5 triệu đồng) số tiền xử phạt và tiền bán tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước (nếu có).
Đang hiển thị 2201645673509662010.