Nhiều hành động ý nghĩa nhằm cải thiện môi trường

Nhiều hành động ý nghĩa nhằm cải thiện môi trường

(LLO)- Chương trình chạy bộ gây quỹ trồng cây VAS Green Day Run do Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) phát động đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng.