Đổi quê quán của con trong khai sinh được không?

Đổi quê quán của con trong khai sinh được không?

(PL)- Nhiều người dân yêu cầu thay đổi quê quán cho con trong khai sinh từ quê quán của cha thành quê quán của mẹ hoặc ngược lại. Theo quy định hiện hành, cơ quan đăng ký hộ tịch có được giải quyết yêu cầu này?

Đẩy mạnh chống tội phạm tham nhũng, băng nhóm

(PL)- Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu đấu tranh mạnh với tội phạm băng nhóm, siết nợ, đòi nợ thuê, thanh toán, trả thù lẫn nhau…
Đang hiển thị 2201645673509662010.