Ứng dụng của Samsung quá tệ

Ứng dụng của Samsung quá tệ
Theo số liệu thống kê của công ty nghiên cứu thị trường Strategy Analytics, các ứng dụng của Samsung rất ít người sử dụng, nếu sử dụng chỉ là do người dùng bấm nhầm.