Để máy tính bàn có thể kết nối Wi-Fi

Để máy tính bàn có thể kết nối Wi-Fi
(PLO) – Khi sử dụng kết nối Ethernet, hình ảnh dây nhợ lòng thòng và rối cả nùi là điều rất thường thấy. Làm thế nào để hạn chế được việc này và giúp cho máy tính bàn có thể sử dụng được cả Wi-Fi?