Ứng dụng công nghệ cho nền kinh tế số

Ứng dụng công nghệ cho nền kinh tế số
(PLO)- Cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 mang đến nhiều bước nhảy vọt trong việc ứng dụng công nghệ vào đời sống, đặc biệt là các ứng dụng trong kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế số.