Những bức vẽ đồ họa trông như ảnh chụp

Trang CGTrader đã tổng hợp những bức vẽ mà họ cho là ấn tượng nhất:

Những bức vẽ đồ họa trông như ảnh chụp ảnh 1

Tác giả: Kuan Fu Sun.

Những bức vẽ đồ họa trông như ảnh chụp ảnh 2

Tác giả: Benjamin Brosdau.

Những bức vẽ đồ họa trông như ảnh chụp ảnh 3

Tác giả: Bertrand Benoit.

Những bức vẽ đồ họa trông như ảnh chụp ảnh 4

Những bức vẽ đồ họa trông như ảnh chụp ảnh 5

Tác giả: Meny Hilsenrad.

Những bức vẽ đồ họa trông như ảnh chụp ảnh 6

Những bức vẽ đồ họa trông như ảnh chụp ảnh 7

Tác giả: Marek Denko.

Những bức vẽ đồ họa trông như ảnh chụp ảnh 8

Tác giả: Marek Denko.

Những bức vẽ đồ họa trông như ảnh chụp ảnh 9

Tác giả:Riccardo Minervino.

Những bức vẽ đồ họa trông như ảnh chụp ảnh 10

Tác giả: Toni Bratincevic.

Những bức vẽ đồ họa trông như ảnh chụp ảnh 11

Tác giả: Grzegorz Wisniewski.

Những bức vẽ đồ họa trông như ảnh chụp ảnh 12

Tác giả: Olga Anufrieva.

Những bức vẽ đồ họa trông như ảnh chụp ảnh 13

Tác giả: Hernan Gonzalez.

Những bức vẽ đồ họa trông như ảnh chụp ảnh 14

Tác giả: Gustavo Grappo.

Những bức vẽ đồ họa trông như ảnh chụp ảnh 15

Tác giả: Gustavo Groppo.

Những bức vẽ đồ họa trông như ảnh chụp ảnh 16

Tác giả: Gerardo Gerard.

Những bức vẽ đồ họa trông như ảnh chụp ảnh 17

Tác giả: Xiaodong Li.

Những bức vẽ đồ họa trông như ảnh chụp ảnh 18

Tác giả: Tomas Kral.

Những bức vẽ đồ họa trông như ảnh chụp ảnh 19

Tác giả: Tomas Kral.

Những bức vẽ đồ họa trông như ảnh chụp ảnh 20

Tác giả: Denis Tolkishevsky.

Những bức vẽ đồ họa trông như ảnh chụp ảnh 21

Tác giả: Denis Tolkishevsky.

Những bức vẽ đồ họa trông như ảnh chụp ảnh 22

Tác giả: Jesus Selvera.

Những bức vẽ đồ họa trông như ảnh chụp ảnh 23

Tác giả: Andrey Zhelem.

Những bức vẽ đồ họa trông như ảnh chụp ảnh 24

Tác giả: Fandia.

Những bức vẽ đồ họa trông như ảnh chụp ảnh 25

Tác giả: Greg Petchkovsky.

Những bức vẽ đồ họa trông như ảnh chụp ảnh 26

Tác giả: Arkadiusz Rekita.

Những bức vẽ đồ họa trông như ảnh chụp ảnh 27

Tác giả: Alex Roman.

Những bức vẽ đồ họa trông như ảnh chụp ảnh 28

Tác giả: Francesc Camos.

Những bức vẽ đồ họa trông như ảnh chụp ảnh 29

Tác giả: Shd Denis.

Những bức vẽ đồ họa trông như ảnh chụp ảnh 30

Tác giả: Walid Layouni.

Những bức vẽ đồ họa trông như ảnh chụp ảnh 31

Tác giả: Monika Olizarowicz, Tomasz Wyszołmirski.

Những bức vẽ đồ họa trông như ảnh chụp ảnh 32

Tác giả: Jurai Talcik, Veronika Demovicova.

Theo Châu An (VNE)

Đọc thêm