Người mẫu “đốt cháy” sản phẩm trong quảng cáo công nghệ

Người mẫu “đốt cháy” sản phẩm trong quảng cáo công nghệ ảnh 1

Người mẫu “đốt cháy” sản phẩm trong quảng cáo công nghệ ảnh 2

Người mẫu “đốt cháy” sản phẩm trong quảng cáo công nghệ ảnh 3

Người mẫu “đốt cháy” sản phẩm trong quảng cáo công nghệ ảnh 4

Người mẫu “đốt cháy” sản phẩm trong quảng cáo công nghệ ảnh 5

Người mẫu “đốt cháy” sản phẩm trong quảng cáo công nghệ ảnh 6

Người mẫu “đốt cháy” sản phẩm trong quảng cáo công nghệ ảnh 7

Người mẫu “đốt cháy” sản phẩm trong quảng cáo công nghệ ảnh 8

Người mẫu “đốt cháy” sản phẩm trong quảng cáo công nghệ ảnh 9

Người mẫu “đốt cháy” sản phẩm trong quảng cáo công nghệ ảnh 10

Người mẫu “đốt cháy” sản phẩm trong quảng cáo công nghệ ảnh 11

Người mẫu “đốt cháy” sản phẩm trong quảng cáo công nghệ ảnh 12

Người mẫu “đốt cháy” sản phẩm trong quảng cáo công nghệ ảnh 13

Người mẫu “đốt cháy” sản phẩm trong quảng cáo công nghệ ảnh 14

Người mẫu “đốt cháy” sản phẩm trong quảng cáo công nghệ ảnh 15

Người mẫu “đốt cháy” sản phẩm trong quảng cáo công nghệ ảnh 16

Theo T.Thủy (Dân Trí)