Ngành thuế chi 2.033 tỷ đồng ứng dụng CNTT

Phạm vi triển khai kế hoạch này tại Tổng cục Thuế, các đơn vị thuộc hệ thống thuế và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Mục tiêu của kế hoạch này nhằm xây dựng, nâng cấp hệ thống CNTT đáp ứng kịp thời các yêu cầu thay đổi cấp thiết về chính sách theo chương trình cải cách đến năm 2010, trong đó tập trung vào các thay đổi cải cách thuế theo Luật Quản lý thuế, Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), Luật Thuế GTGT, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, mở rộng cung cấp dịch vụ điện tử cho người nộp thuế…

Bên cạnh đó, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT theo hướng xử lý dữ liệu tập trung, xây dựng hệ thống ứng dụng theo mô hình hiện đại, đảm bảo tính kế thừa, tính an toàn, bảo mật và đảm bảo hệ thống mạng băng thông ổn định cho việc trao đổi thông tin giữa các cấp trong ngành thuế và với bên ngoài. Đồng thời, đảm bảo khả năng tích hợp với hệ thống thông tin tài chính như hệ thống quản lý tài chính công (TABMIS), hệ thống quản lý ngân sách, hệ thống hải quan…

Ngoài ra, xây dựng kho cơ sở dữ liệu tập trung thông tin về người nộp thuế tại Tổng cục Thuế và tổ chức thí điểm làm cơ sở triển khai thống nhất toàn ngành phải đảm bảo: sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu về người nộp thuế hiện có; kho cơ sở dữ liệu tập trung về người nộp thuế phải đáp ứng tích hợp với hệ thống thuế mới ITAIS. Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về quản lý thuế và thông tin liên quan đến thuế từ các ngành khác để cung cấp nhanh chóng, kịp thời, chính xác phục vụ công tác nghiệp vụ.

Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ CNTT và cán bộ thuế sử dụng CNTT đảm bảo đến năm 2010 đạt 100% cán bộ CNTT được đào tạo CNTT để thực hiện tốt các kỹ năng hỗ trợ người sử dụng; quản trị tin học và dự án CNTT liên quan; 95% cán bộ thuế sử dụng thành thạo các ứng dụng CNTT trong công tác nghiệp vụ quản lý; 90% cán bộ lãnh đạo có khả năng làm việc, điều hành, chỉ đạo trên môi trường mạng, Internet, nhằm cường hiệu quả đầu tư CNTT.

Triển khai các chương trình ứng dụng CNTT phục vụ quản lý thuế có hiệu quả và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của người sử dụng.

Theo THTC