Năm thứ 4 Bưu chính Viettel duy trì mức cổ tức 15%

Theo đó, năm 2012 tiếp tục là một năm thành công vượt bậc của Viettelpost trong bối cảnh các doanh nghiệp vẫn chịu tác động từ suy thoái kinh tế thế giới và những khó khăn do nội tại của nền kinh tế trong nước.

Năm thứ 4 Bưu chính Viettel duy trì mức cổ tức 15% ảnh 1

Đây là năm thứ ba trong giai đoạn 2010 – 2015, Viettelpost đảm bảo các chỉ số phát triển nhanh, mạnh và toàn diện theo đúng chiến lược đã đề ra. Cổ đông đã đánh giá cao các thành tích đạt được của Viettelpost trong năm qua. Doanh thu đạt 883 tỷ đồng, hoàn thành 110% kế hoạch, tăng trưởng 48% so với năm 2011. Lợi nhuận sau thuế vượt 5,72% kế hoạch, tăng 5,7%. Năng suất lao động tăng 51,5% và thu nhập bình quân tăng 45,7% so với năm 2011. Đặc biệt Viettelpost duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức là 15% như đã cam kết. Tỷ lệ này được bảo toàn trong suốt 4 năm kể từ khi cổ phần hóa, khẳng định sự phát triển hiệu quả và bền vững của Viettelpost.

Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu cơ bản gồm tổng tài sản đạt 229 tỷ đồng, tăng 17%. Doanh thu đạt 1.015 tỷ đồng, tăng 15% trong đó doanh thu thuần tăng 21%, lợi nhuận sau thuế đạt 21,8 tỷ đồng, tăng 13%. Đồng thời, Viettelpost sẽ tiếp tục điều hành kiên quyết, triệt để, kiên định theo đúng mục tiêu đề ra. Cùng với hiệu quả của các chiến lược kinh doanh mới sẽ là sự tích lũy giá trị gia tăng từ những chiến lược cũ nhưng được làm theo phong cách mới để nâng cao hiệu suất kinh doanh của Tổng công ty và nâng cao giá trị đầu tư cho các cổ đông.

TB