Mở đường cho chuyển nhượng tên miền

Cụ thể, tổ chức, cá nhân là chủ thể đăng ký hợp pháp tên miền có quyền chuyển nhượng tên miền đó cho tổ chức, cá nhân khác; không vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan; thực hiện các nghĩa vụ về thuế, phí và lệ phí theo quy định. Các bên làm thủ tục với nhà đăng ký và trong quá trình hai bên chuyển nhượng thì tổ chức, cá nhân khác không được đăng ký tên miền này.

Tên miền của các tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; tên miền đang xử lý vi phạm, đang trong quá trình giải quyết tranh chấp sẽ không được phép chuyển nhượng.

Mặc dù Luật Viễn thông (năm 2009) có quy định cho phép chuyển nhượng tên miền nhưng đến nay việc chuyển nhượng cụ thể như thế nào mới được hướng dẫn. Cũng theo dự thảo, tên miền phải đảm bảo không có các cụm từ xâm phạm đến lợi ích quốc gia hoặc không phù hợp với đạo đức xã hội, với thuần phong mỹ tục của dân tộc; phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt.

Q.NHƯ