Kênh YouTube dưới 10.000 view sẽ không thể kiếm tiền

Động thái này nhằm kiểm soát và thắt chặt vấn đề bản quyền vốn đang làm đau đầu nhiều nhà sản xuất nội dung. Ariel Bardin, Phó Chủ tịch phụ trách sản phẩm của YouTube, cho biết: “Giải pháp này đảm bảo doanh thu sẽ chỉ chảy vào túi những người nào tuân thủ đúng luật”. Quy định mới sẽ giúp YouTube thu thập đủ thông tin để xác nhận video đó có thực sự hợp pháp.

Đọc thêm