iPhone 5S có thể dùng vỏ "bền gấp hai lần kim loại thường"

Đọc thêm