FPT vượt ngưỡng doanh thu 1 tỉ USD

Lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn đạt 2.149 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt mức 1.364 tỉ đồng, tương đương mức sinh lời đạt 5.019 đồng/cổ phiếu. Mảng dịch vụ viễn thông, online, công nghệ thông tin có mức tăng trưởng 30% so với cùng kỳ. Lĩnh vực xuất khẩu phần mềm tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng trên 30%.

NM