Chặn tìm kiếm Facebook bằng số điện thoại

Người dùng chỉ bấm vào biểu tượng menu ở góc phải bên dưới Facebook và chọn Settings (cài đặt) > Account settings (cài đặt tài khoản) > Privacy (quyền riêng tư) > Who can look you up using the phone number you provided (ai có thể tìm kiếm bạn bằng số điện thoại đã cung cấp) và chuyển thành Friends (bạn bè). Thực hiện tương tự cho phần email ở ngay bên cạnh nếu bạn muốn bảo mật thông tin.

Đọc thêm