Cảnh báo thư điện tử mạo danh cơ quan nhà nước

Sở TT&TT TP.HCM vừa có thông báo như trên. Sở TT&TT đề nghị các đơn vị tham khảo các biện pháp hướng dẫn phát hiện thư điện tử giả mạo tại Trang thông tin điện tử của Sở TT&TT (www.ict-hcm.gov.vn).

Khi phát hiện các thư điện tử giả mạo hoặc chứa mã độc, Sở đề nghị các đơn vị gửi thông tin tới địa chỉ stttt@tphcm.gov.vn của Sở TT&TT để phân tích, cảnh báo và xử lý kịp thời.

PL