Bộ ảnh quảng cáo Xperia X10 nghệ thuật

Bộ ảnh quảng cáo Xperia X10 nghệ thuật ảnh 1

Bộ ảnh quảng cáo Xperia X10 nghệ thuật ảnh 2

Bộ ảnh quảng cáo Xperia X10 nghệ thuật ảnh 3

Bộ ảnh quảng cáo Xperia X10 nghệ thuật ảnh 4

Bộ ảnh quảng cáo Xperia X10 nghệ thuật ảnh 5

Bộ ảnh quảng cáo Xperia X10 nghệ thuật ảnh 6

Bộ ảnh quảng cáo Xperia X10 nghệ thuật ảnh 7

Bộ ảnh quảng cáo Xperia X10 nghệ thuật ảnh 8

Bộ ảnh quảng cáo Xperia X10 nghệ thuật ảnh 9

Bộ ảnh quảng cáo Xperia X10 nghệ thuật ảnh 10

Bộ ảnh quảng cáo Xperia X10 nghệ thuật ảnh 11

Bộ ảnh quảng cáo Xperia X10 nghệ thuật ảnh 12

Bộ ảnh quảng cáo Xperia X10 nghệ thuật ảnh 13

Bộ ảnh quảng cáo Xperia X10 nghệ thuật ảnh 14

Bộ ảnh quảng cáo Xperia X10 nghệ thuật ảnh 15

Bộ ảnh quảng cáo Xperia X10 nghệ thuật ảnh 16

Bộ ảnh quảng cáo Xperia X10 nghệ thuật ảnh 17

Bộ ảnh quảng cáo Xperia X10 nghệ thuật ảnh 18

Bộ ảnh quảng cáo Xperia X10 nghệ thuật ảnh 19

Bộ ảnh quảng cáo Xperia X10 nghệ thuật ảnh 20

Bộ ảnh quảng cáo Xperia X10 nghệ thuật ảnh 21

Bộ ảnh quảng cáo Xperia X10 nghệ thuật ảnh 22

Bộ ảnh quảng cáo Xperia X10 nghệ thuật ảnh 23

Theo Sohoa - Ảnh: Sony Ericsson