Bkav cung cấp phần mềm từ điển miễn phí

Bkav cung cấp phần mềm từ điển miễn phí ảnh 1

Nhà sản xuất cho biết với sản phẩm mới, hàng triệu người dùng có cơ hội sử dụng phần mềm từ điển trong công việc, học tập mà không phải trả phí. Tự điển bao gồm Anh-Anh, Anh-Việt, Việt-Anh, Việt-Việt và Computing (13.800 từ). Người dùng có thể tải miễn phí phần mềm từ điển eDict tại địa chỉ: www.edict.vn.

BÁ HUY

Đọc thêm