Apple Watch vẫn sống tốt

Trong quý II, Apple tiêu thụ khoảng bốn triệu đồng hồ trong khi Samsung chỉ tiêu thụ khoảng 0,4 triệu đồng hồ thông minh. Theo đó, Apple nghiễm nhiên chiếm thị phần 75% trong ngành đồng hồ thông minh toàn cầu chỉ sau một quý kinh doanh.

TB

Đọc thêm